Regulamin

NASZE REGUŁY I ZASADY
uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach działań pn.:
„Dom Sąsiedzki” i „Artystyczne Spotkania Sąsiedzkie”

 

I. Definicje używane w niniejszym opracowaniu oznaczają:

1.1. Pod pojęciami „Dom Sąsiedzki” i „Artystyczne Spotkania Sąsiedzkie” rozumie się organizację działań, ukierunkowaną na integrację społeczności lokalnej; w ramach wyznaczonej przestrzeni wspólnej (przestrzenie plenerowe oraz lokalowe, użyczone od współpracujących podmiotów), gdzie podejmowane są działania edukacyjne oraz animacyjne.

1.1.1. Działania pn.: „Dom Sąsiedzki” realizowane są w ramach projektu przez Stowarzyszenie Zielona Grupa we współpracy z Organizatorem Społeczności Lokalnej (MOPR Filia Wilda) ze środków Miasta Poznania (okres realizacji: lipiec – grudzień 2018 r.).

1.1.2. Działania pn.: „Artystyczne Spotkania Sąsiedzkie” realizowane są w ramach projektu przez Fundację Art Fidelis we współpracy z Organizatorem Społeczności Lokalnej (MOPR Filia Wilda)
ze środków Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regranting, prowadzone przez Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „DZIAŁAMY RAZEM” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni
(okres realizacji: sierpień – listopad 2018 r.).

1.2. Pod pojęciem „Organizatorzy” rozumie się Stowarzyszenie Zielona Grupa, we współpracy
z Fundacją Art Fidelis oraz Organizatorem Społeczności Lokalnej (MOPR Filia Wilda); funkcjonujący
w ramach działań, ukierunkowanych na integrację społeczności lokalnej.

1.3. Pod pojęciem „Uczestnika” rozumie się osobę biorącą udział w spotkaniach, warsztatach i/lub wydarzeniach kulturalnych realizowanych w ramach „Domu Sąsiedzkiego” i „Artystycznych Spotkań Sąsiedzkich” (dorosły, dziecko, opiekun z dzieckiem).

1.3.1. Pod pojęciem  „opiekun” rozumie się rodzica lub inną osobę będącą prawnym opiekunem dziecka    lub osobę, której powierzono opiekę nad dzieckiem na czas realizacji spotkań, warsztatów i/lub wydarzeń okolicznościowych.

1.3.2. Pod pojęciem „spotkania, warsztaty i/lub wydarzenia kulturalne” rozumie się spotkania
o charakterze animacyjnym, edukacyjnym, artystycznym lub innym, przeznaczone dla dzieci i/lub dorosłych odbywające się w wyznaczonym przez Organizatorów terminie oraz lokalizacji.

1.4. W okresie od września do grudnia 2018 r. przewidywane lokalizacje, w ramach których realizowane są działania pod egidą „Domu Sąsiedzkiego” i „Artystyczne Spotkania Sąsiedzkie” to m.in. przestrzeń lokalowa klubu osiedlowego DĘBCZAK, Pracowni Kuniec Dymbiec oraz SP 21, salki przy parafii
p.w. Błogosławionej Piątki Poznańskiej, ogród społeczny „Ogrodowy Zakątek Sąsiedzki”.

1.4.1. Szczegółowe informacje o lokalizacji poszczególnych działań dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Zielona Grupa (www.zielonagrupa.pl/domsasiedzki/.

1.4.2. W przypadku organizacji działań w innych lokalizacjach, Organizatorzy zobowiązani
są powiadomić Uczestników, poprzez dostępne kanały komunikacyjne (w tym, z wykorzystaniem profilu na portalu społecznościowym Stowarzyszenia Zielona Grupa: www.facebook.com/zielonagrupa/).

1.4.3. Ewentualne zapytania można kierować za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacyjnych, jak również, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na adres: ozsdebiec@gmail.com.

II. Postanowienia ogólne:

2.1. Działania w ramach realizacji założeń projektów
„Domu Sąsiedzkiego” i „Artystycznych Spotkań Sąsiedzkich”:

a. spotkania i warsztaty animacyjne oraz edukacyjne dla dorosłych i/lub dzieci wraz z opiekunami;
b. wydarzenia okolicznościowe;
c. spotkania i pikniki sąsiedzkie.

2.2. Działania w ramach „Domu Sąsiedzkiego” i „Artystycznych Spotkań Sąsiedzkich” realizowane
są nieodpłatnie dla Uczestników. Jesteśmy otwarci na angażowanie się Uczestników
we współorganizację poszczególnych działań, jak i współkreowanie ich przebiegu, za wiedzą i zgodą Organizatorów.

III. Zasady uczestnictwa w działaniach w ramach
„Domu Sąsiedzkiego” i „Artystycznych Spotkań Sąsiedzkich”:

3.1. Spotkania, warsztaty i wydarzenia okolicznościowe przeznaczone są dla dzieci i dorosłych.

3.2. Dziecku biorącemu udział w spotkaniu towarzyszy co najmniej jeden opiekunów.

3.3. W spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach okolicznościowych nie mogą brać udziału Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobie lub konsekwencje zdrowotne, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne reakcje alergiczne z oferowanym poczęstunkiem oraz użytymi podczas spotkania materiałami dydaktycznymi.

3.5. Spotkania, warsztaty i wydarzenia okolicznościowe mogą łączyć w sobie elementy różnorodnych technik animacyjnych, w związku z czym opiekun zobowiązany jest ubrać nieletniego uczestnika w strój dostosowany do rodzaju charakteru zajęć. Dorośli uczestnicy działań we własnym zakresie mają obowiązek zadbać o strój adekwatny do tematyki spotkań.

3.6. Za szkody spowodowane przez Uczestników działań, odpowiadają Uczestnicy – sprawcy zajścia;
w przypadku dzieci, za wyrządzone szkody odpowiadają opiekunowie.

3.7. Za bezpieczeństwo dzieci na czas realizacji działań (spotkania, warsztaty, wydarzenia okolicznościowe, pikniki sąsiedzkie) odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

3.8. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie mienia Uczestników spotkań, warsztatów czy wydarzeń okolicznościowych; ani za zgubienie wartościowych przedmiotów pozostawionych
w miejscu organizacji działań.

3.9. Spotkania, warsztaty i wydarzenia okolicznościowe mogą być nagrywane lub fotografowane przez Uczestników lub opiekunów dzieci, uczestniczących w zajęciach; po uprzednim uzgodnieniu
z Organizatorem oraz po wyrażeniu zgody (w formie ustnego komunikatu) przez innych Uczestników.

IV. Postanowienia końcowe:

4.1. Niniejsze opracowanie zasad i reguł dostępne jest uczestnikom na stronie internetowej Stowarzyszenia Zielona Grupa (www.zielonagrupa.pl) oraz w postaci papierowej, do wglądu
u Organizatorów. Niniejsze zestawienie zasad i reguł może również zostać przesłane Uczestnikowi drogą elektroniczną, na życzenie. Przed włączeniem się w uczestnictwo w działaniach, potencjalny uczestnik zobowiązany jest  zapoznać się z niniejszym zbiorem zasad i reguł.

4.2. Zmiana niniejszych zasad i reguł, określonych w niniejszym opracowaniu; zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników,  poprzez ogłoszenie na stronie Stowarzyszenia Zielona Grupa (www.zielonagrupa.pl).

4.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany lokalizacji, dni i godzin spotkań, warsztatów oraz wydarzeń okolicznościowych.

4.4. Uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach okolicznościowych jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego zbioru zasad i reguł.

4.5. Uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach okolicznościowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swego wizerunku (i wizerunku dziecka;
w przypadku opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach) na potrzeby promocji działań, realizowanych w ramach „Domu Sąsiedzkiego” i „Artystycznych Spotkań Sąsiedzkich” w formie publikacji zdjęć, filmów ze spotkań, warsztatów i wydarzeń okolicznościowych.

 

Pin It on Pinterest